< Aloitussivulle

pisa2013

Toimenpiteet

Lemin Kivijärven pohjoisosassa sijaitseva Kuuksenenselkä on välttävässä tilassa oleva järvialue. Ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot ovat harmillisen yleisiä, kuin myös rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttaa rehevöitymiskehitystä entisestään.

Vesistön kunnostustoimenpiteinä on käynnistynyt kalaston hoito sekä ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Hoitokalastusta on toteutettu vuodesta 2015 alkukesästä rysäpyynnillä sekä talvinuottauksilla.

Lisäksi Kuuksenenselän valuma-alueelle on rakennettu sekä on suunnitteilla kosteikkoja. Kosteikkojen rakentamisen tavoitteena on vähentää maataloudesta ja metsätaloudesta tulevien kiintoaine- ja ravinnekuormien määrää. Kosteikot lisäävät myös luonnon monimuotoisuutta sekä tuovat virkistysarvoa.

Kesällä 2017 tutkitaan EM-mutapallojen vaikutusta veden laatuun. Ronkaanselälle laskevaan Nukkalampeen on sijoitettu kahdessä erässä yhteensä 500 EM-mutapalloa. EM-mutapallot eivät ratkaise järvien rehevöitymisen perimmäisiä syitä, eli ulkoista ja sisäistä kuormitusta, mutta mutapalloilla voidaan saada merkittävää lisätehoa valuma-alueen vesiensuojeluun.

Nukkalammen kenttäkoe käynnistyi 15.6. ja jatkuu syksyyn 2017 saakka. Veden laadun kehitystä seurataan tiheällä näytteenotolla. Seurattavia vedenlaatumuuttujia ovat muun muassa typpi- ja fosforipitoisuudet, veden sameus sekä happipitoisuus.

EM-menetelmä on mahdollinen tulevaisuuden vedenpuhdistusmenetelmä ja Nukkalammen koe on uraa uurtavaa tutkimusta Suomessa. Koe ja menetelmä ovat herättäneet paljon sekä kansallista että kansainvälistä mielenkiintoa. Tutkimuksen toteuttavat PISARA -hanke, Kuuksenenselkä kuntoon -hanke sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

 Pisara-hankkeen lisäksi Kuuksenenselän alueella on käynnissä Kuuksenenselkä kuntoon-hanke, jota hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry.