< Aloitussivulle

pisa2013

Suunnittelua

Suunnittelulla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää merkittävästi vesistökuormitusta. Suunnittelun avulla on mahdollista kohdentaa toimenpiteitä alueille ja kohteisiin, joiden merkitys kuormituksen kannalta on suurinta.

PISA 2013 hankkeessa on laadittu laajoja yleissuunnitelmia sekä kiinteistö- ja tilakohtaisia jätevesi- ja vesiensuojelusuunnitelmia. Tavoitteena on, että hankkeessa laaditut suunnitelmat etenevät toteutukseen ja vähentävät vesistökuormitusta myös hankkeen päättymisen jälkeen. Uusilla työtavoilla, rakenteilla ja käytännöillä vaikutus jatkuu ja näkyy veden laadussa myös tulevaisuudessa.

karvajalan valuma-alue 

PISA 2013 hankkeen suunnitelmia Pien-Saimaan valuma-alueella:

Läntisen Pien-Saimaan jätevesihuollon yleissuunnitelma 2013
Pien-Läntisen Saimaan valuma-alueelle laadittiin jätevesihuollon yleissuunnitelma, johon sisältyi kyläkohtainen yleissuunnitelma ja erilaisia yhteisiä ratkaisuja viidelle kylälle: Lavikanlahdelle, Leväseen, Merenlahdelle, Rehulaan ja Vehkataipaleelle. Yleissuunnitelmia esiteltiin asukkaille asukasilloissa kevättalvella 2013.

Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2013
Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueella laadittiin metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma. Suunnitelma sisältää metsätalouden vesiensuojelun perusteita ja merkitystä sekä mahdollisuuksia toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseen. Metsätalouden vesiensuojelun keskeisiä keinoja ovat eroosiontorjunta ja virtaamien pidättäminen. Pien-Saimaan valuma-alue tarkasteltiin kokonaisuudessaan kartta- ja maastokäynnein, kartoitettiin eroosioherkät kohteet ja alueet sekä esitettiin toimenpiteitä ja rakenteita vesistökuormituksen vähentämiseksi. Yleissuunnitelma valmistui kesällä 2013.

Lavikanlahden ja Halilanojan vesiensuojelun yleissuunnitelmat 2013
Savitaipaleen Lavikanlahdelle ja Taipalsaaren maaveden Halilanojalle laadittiin vesiensuojelun yleissuunnitelmat, joissa esitettiin vesiensuojeluratkaisuja valuma-alueen ojiin. Suunnitelmat valmistuivat ja niitä esiteltiin asukkaille ja maanomistajille asukasilloissa talvella 2013.

Kirkkosaaren vesiensuojelun yleissuunnitelma 2013
Taipalsaaren Kirkkosaareen laadittiin vesiensuojelun yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa esiteltiin eri vesiensuojelurakenteita sekä esitettiin toimenpiteitä yhdeksään kohteeseen Kirkkosaaressa.

Karvajalanjoen vesiensuojelun yleissuunnitelma 2013
Karvajalanjoki on yksi Läntisen Pien-Saimaan suurimmista yksittäisistä kuormittajista. Karvajalanjoen valuma-alueelle laadittiin vesiensuojelun yleissuunnitelma, jossa esitettään vesiensuojelurakenteita pidättämään laajalta valuma-alueelta tulevaa kuormitusta.

Kosteikkosuunnitelmia
Maa- ja metsätalouden vesiensuojelukoulutukseen ja neuvontaan sisältyi kosteikkojen yleissuunnitelma koko valuma-alueella sekä tilakohtaisia kosteikkosuunnitelmia.

Kiinteistökohtaiset jätevesisuunnitelmat
PISA 2013 hanke tarjosi ilmaisen jätevesisuunnitelman Läntisen Pien-Saimaan haja-asutusalueen kiinteistöille jätevesijärjestelmän korjaamiseen ja uudistamiseen. Jätevesijärjestelmän toimivuuden ja kuormituksen kannalta on olennaisen tärkeää, että kiinteistöllä on oikeantyyppinen ja toimiva järjestelmä. Kiinteistökohtainen selvitys ja ammattilaisen laatima suunnitelma takaavat parhaan lopputuloksen. Suunnitelmia on kesällä 2013 tehty yhteensä 22 kiinteistölle.