< Aloitussivulle

pisa2013

Toimenpiteet

Ulkoisen kuormituksen väheneminen on ensisijainen ja pysyvä keino vesistön kunnostamisessa. PISA 2013 -hankkeessa keskitytään vähentämään maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen aiheuttamaa vesistökuormitusta Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueella.

PISA 2013 -hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat tiedotus, suunnittelu ja neuvonta sekä seuranta ja yhteistyö.

PISA 2013 -hanke tarjoaa neuvontaa ja koulutusta sekä tukea suunnitteluun, järjestää yleisötilaisuuksia ja laatii yleissuunnitelmia ja oppaita. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueen asukkaiden, maanomistajien ja viljelijöiden sekä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. PISA 2013 -hanke on Pien-Saimaan kunnostuksen keskeinen koordinoiva ja muita hankkeita ja toimenpiteitä käynnistävä tekijä.

Toimenpiteitä toteutetaan pääasiassa Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueella. Valumavesien pidättäminen ja käsittely pienentävät tehokkaasti vesistökuormitusta. Hanke tukee kuormitusta pidättävien toimenpiteiden ja rakenteiden suunnittelua sekä neuvoo ja kouluttaa asukkaita ja maanomistajia sekä ammattilaisia ja urakoitsijoita työtapojen ja rakenteiden käyttöönottoon. Keinoja kuormituksen vähentämiseksi ovat viljelymenetelmät ja työtavat kuten mm. kasvipeitteisyys ja kevennetyt muokkaustavat, syys- tai suorakylvö sekä kerääjäkasvit ja lannan sijoitus. Rakenteita valumien pidättämiseksi ovat esim. suojavyöhykkeet, laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, kalkkisuodinojat tai kosteikot. Taipalsaaren Leväsessä toteutetaan kesän 2013 aikana kokeilu ravinteiden pidättämisestä kemikaalisaostuksen avulla.

Hanke tarjoaa jätevesineuvontaa ja tukea haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien suunnitteluun, koulutusta jätevesijärjestelmien ja kuivakäymälöiden käyttöön ja huoltoon sekä laatii jätevesihuollon yleissuunnitelmia valuma-alueen kylille.