< Aloitussivulle

kunnostus

Metsä on meille tärkeä paikka

Pien-Saimaan valuma-alueella on kangasmaata 75 % ja turvemaata 10 % valuma-alueen pinta-alasta. Metsätalouden toimenpiteet, hakkuut, ojitukset ja maanmuokkaus aiheuttavat vesistökuormitusta. Kuormituksen määrään vaikuttavat mm. maaperän laatu, kaltevuus ja sääolot sekä tehtävät toimenpiteet.

Metsätalouden vesiensuojelun keskeisiä keinoja on eroosion torjunta ja virtaamien pidätys. Toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi ovat suojavyöhykkeet, laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot, kosteikot ja pintavalutuskentät sekä muokkausmenetelmien ja ojitusten toteutus.

PISA 2013 -hankkeessa on toteutettu maanomistajien ja metsäammattilaisten neuvontaa ja koulutusta, laadittu metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma koko Pien-Saimaan valuma-alueelle sekä Karvajalanjoen valuma-alueelle sekä vesiensuojeluohjeet. Lisätietoja metsätalouden osalta antaa Marjo Ahola, 040-4828 246 Suomen metsäkeskuksesta.

 

metsatalous1   metsatalous2