< Aloitussivulle

kunnostus

Hulevedet

Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä, jotka valuvat pihoilta, kaduilta ja katoilta pintavaluntana. Mitä tiiviimmin alue on rakennettu ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista on sellaisia jotka eivät läpäise vettä, sitä enemmän ja nopeammin pintavaluntaa syntyy. Hulevedet kuljettavat mukanaan kiintoainesta sekä epäpuhtauksia. Hulevesien tehokas viemäröinti muuttaa valuma-alueen luontaista vedenkiertoa. Veden imeytyminen maaperään ja pohjavedeksi estyy, ja vedet valuvat puhdistamattomina vesistöön. Rankkojen sateiden aikana myös tulvat lisääntyvät.

vesi on vanhin

Lappeenrannassa suurin hulevesikuormitus Pien-Saimaaseen syntyy Sunisenlahden rannoilta, Taipalsaarella suurimman kuormituksen aiheuttaa Saimaanharju. Sunisenlahden hulevesikuormituksen vähentämisestä on laadittu selvitys, Hulevesikuormitus ja sen vähentäminen rakennetulla alueella.

Hulevesien hallintakeinot

Rakentamisesta syntyviä haitallisia vaikutuksia veden kierrolle on mahdollista pienentää. Ensisijainen keino on vähentää syntyvien hulevesien määrää. Muita keinoja ovat niiden pidättäminen ja puhdistaminen ennen hulevesien päätymistä vesistöön. Luonnonmukaisia luonnon monimuotoisuutta hyödyntäviä hulevesien hallintakeinoja ovat viherkatot, lammet, kosteikot, painanteet, biosuodattimet ja kasvillisuus.

Hulevesikosteikot

Hulevesi kuormitusta voidaan vähentää johtamalla hulevedet hulevesikosteikkoihin. Hulevesikosteikot tasaavat virtaamia ja pidättävät hulevesistä kiintoainesta sekä ravinteita ja muita epäpuhtauksia. Kaupunkirakentamisessa hulevesikosteikot toimivat myös usein osana virkistysalueita. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa toteuttanut Lappeenrannan Sunisenlahden valuma-alueelle viisi hulevesikosteikkoa. Kuudes kosteikko rakennetaan Sammonlahden uimarannan itäpuolelle talvella 2015-2016.

Yleiskartta sunisenlahden kosteikoista